Een piramideval in grasland. Foto: Wim Dimmers

Nieuws

Tentjes in bermen Sint Anthonis voor onderzoek naar nestelende bijen

Gepubliceerd op
13 februari 2018

Wageningen Environmental Research start binnenkort met een 2 jaar lopend onderzoek naar nestelgelegenheid voor grondbijen.

Verminderd aanbod van bloemen is een van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van veel wilde bijensoorten. Veel initiatieven om bijen te helpen richten zich dan ook op het vergroten van de bloemrijkdom in landschappen, bijvoorbeeld door het inzaaien van inheemse bloemenmengsels in wegbermen.

Maar naast voedsel hebben bijen ook een plek nodig om hun nest te maken. Veel wilde bijensoorten graven hun nest in de bodem, meestal op schaarsbegroeide, zandige plekken. Het is nog onbekend of ingezaaide bermen ook nestgelegenheid voor deze bijen kunnen bieden.

Om hier een vinger achter te krijgen gaan onderzoekers van Wageningen Environmental Research twee jaar lang onderzoek doen in de wegbermen in Sint Anthonis. Hier is, in het kader van het project Bees@SintAnthonis.nl, in totaal 27 kilometer aan wegberm met bloemen ingezaaid. Van maart tot juni zullen de onderzoekers zogenaamde piramidevallen, een soort piramide-vormige tentjes, in deze wegbermen plaatsen om te kijken hoeveel wilde bijen er uit de bodem omhoog kruipen.

Het onderzoek sluit aan bij al lopend onderzoek naar de waarde van de wegbermen als voedselplek. Samen geven deze onderzoeken inzicht in de betekenis van ingezaaide wegbermen in het verschaffen van zowel voedsel als nestgelegenheid voor bijen.

Een zandbij bij de ingang van haar nest.
Een zandbij bij de ingang van haar nest.

Foto's: Jeroen Scheper