Over Beter bodembeheer

De Publiek Private Samenwerking Beter Bodembeheer (PPS Beter Bodembeheer) is een onderzoeksprogramma van een consortium van verschillende partijen waaronder de Brancheorganisatie Akkerbouw en haar leden, het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en diverse andere partijen uit de plantaardige productieketen. Deze PPS draagt bij aan de doelstelling ‘alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheert’ van het Nationaal Programma Landbouwbodems. De PPS is onderdeel van de Topsector Agri & Food. Deze website publiceert de resultaten van de PPS Beter Bodembeheer.

De PPS Beter Bodembeheer is afgerond. De website blijft in de lucht.

Doel van de PPS Beter Bodembeheer

PPS Beter Bodembeheer wil door een integrale aanpak, de juiste maatregelen voor een duurzaam bodembeheer ontwikkelen. Die maatregelen dienen zowel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen. Daarnaast dienen de maatregelen de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als koolstofvastlegging, habitat voor biodiversiteit en waterregulatie te versterken.

In de PPS Beter Bodembeheer wordt nieuwe kennis ontwikkeld, geïntegreerd en toepasbaar gemaakt voor de praktijk. Hieruit volgen praktische adviezen en boodschappen voor de praktijk en ook worden overblijvende kennishiaten zichtbaar. Hiermee draagt de PPS bij aan de doelstelling om alle landbouwbodems in 2030 duurzaam te beheren van het Nationaal Programma Landbouwbodems. De PPS Beter Bodembeheer richt zich op de akkerbouw, waarbij de ontwikkelde kennis ook toepasbaar is in andere teelten zoals vollegrondsgroenten, bloembollen en eenjarige voedergewassen zoals mais.

Bodemfilosofie en onderzoeksaanpak

Er wordt veel gevraagd van de landbouw en de landbouwbodems in het realiseren van allerlei maatschappelijke doelstellingen:

  1. De productie van hoge kwaliteit gewassen dient op peil te blijven om aan de wereldwijde vraag naar voedsel te blijven voldoen.
  2. De waterkwaliteit dient verbeterd te worden door minder emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.
  3. De biodiversiteit in het landelijk gebied moet verbeterd worden.
  4. Het gebruik van energie en de emissie van broeikasgassen moet verminderd worden.
  5. De efficiëntie van het gebruik van inputs (o.a. water, energie, nutriënten) dient te verbeteren (kringlooplandbouw).

Daarnaast heeft de landbouw te maken met een veranderend klimaat met grotere extremen in neerslag en droogte en hogere temperaturen. In deze PPS staat de vraag centraal hoe je landbouwbodems zo kan beheren dat zoveel mogelijk aan bovenstaande vraag voldaan kan worden. Dit vergt nieuwe kennis over het functioneren van de bodem en om integratie van kennis waarin bodemchemische, -fysische en -biologische aspecten geïntegreerd worden om tot nieuwe inzichten en betere oplossingen te komen. Nieuwe kennis wordt o.a. ontwikkeld op het vlak van bodembiologie en -weerbaarheid en organische stof. Integratie van kennis vindt plaats:

  1. in de vier systeemproeven rond bodem waar gekeken wordt naar de effecten van bodemmaatregelen op de bodemkwaliteit en diverse ecosysteemdiensten
  2. in het bedrijvennetwerk bodemmetingen waarin integrale bodemmetingen gekoppeld worden aan management
  3. in de ontwikkeling van methoden en tools om de bodemkwaliteit te meten, te beoordelen en adviezen te geven over welke maatregelen te nemen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Uitvoering en partners

De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut, SPNA en NIOO met medewerking van o.a. NMI, Delphy, HLB, IRS en van Tafel naar Kavel. Partners in de PPS Beter Bodembeheer zijn: Brancheorganisatie Akkerbouw, LTO Nederland, ZLTO, LLTB, LTO-Noord, Agrifirm Plant, Cosun Beet Company, AVEBE, CZAV, Branche Vereniging Organische Reststoffen, Vereniging afvalbedrijven, Biohuis, Eurofins-Agro, van Iperen BV, CAV Agrotheek, Kairos, Rabobank, ASR, Vitens, Imants, Care4Agro en het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.