Projectresultaten

Nestelgelegenheid in wegbermen

Nestelgelegenheid in wegbermen.png

Naast zorg voor voldoende voedsel (bloemen) draagt het creëren van voldoende geschikte nestlocaties bij aan het verbeteren van het leefgebied van de wilde bij. Het overgrote deel van de Nederlandse wilde bijensoorten maakt een ondergronds nest, en heeft dus geen baat bij de bekende bijenhotels. Dit rapport beschrijft de resultaten van een tweejarige veldstudie die meer inzicht geeft in de factoren die bepalen in hoeverre bloemrijke grasstroken, zoals wegbermen, geschikt zijn als nestelplek.

Bekijk het rapport Nestelmogelijkheden voor solitaire bijen in bodems van bloemrijke bermen: Een vergelijkend onderzoek tussen ingezaaide en niet-ingezaaide bermen in de gemeente Sint Anthonis.

Eerste resultaten Boshommellandschap Geuldal

In het Geuldal in Zuid-Limburg komen veel voor Nederland zeldzame bijensoorten voor. Om deze populaties te versterken, en de gehele bijengemeenschap effectief en duurzaam te bevorderen, is het initiatief Boshommellandschap Geuldal opgezet. Dit is een samenwerking tussen gebiedsbeheerders, agrariërs, gemeentes, provincie en wetenschap. Vanuit de Kennisimpuls wordt bijgedragen via advies en effectmetingen voor bijvriendelijk beheerde hagen.

De eerste drie jaar metingen aan de bijenpopulatie en de bloembeschikbaarheid hebben ons inzicht gegeven in de relatie tussen het voedselaanbod en de bijenpopulatie. Voor alle vijf onderzochte typen landschapselementen blijkt te geldt: meer bloemen = meer bijen. Hier is dus relatief makkelijk veel winst te behalen! Daarnaast geven de eerste resultaten van 2020 goede hoop voor komende jaren, met een positievere trend in bijenstand voor de locaties waar bij-vriendelijk beheer is toegepast. Een uitgebreidere update is hier te downloaden.

Boshommellandschap.png

Naar een effectief bijenlandschap

In een artikel in he tijdschrift Stad & Groen leggen Sabine van Rooij, Arjen de Groot (Wageningen Environmental Research) en Hannie Korthof (Omgevingsdienst West Holland) uit wat een bijenlandschap is, uit welke bouwstenen het moet bestaan, en hoe deze met elkaar te verbinden.

Lees het artikel: Een landschap voor wilde bestuivers – Stad en Groen.

Meer achtergrond over deze aanpak, staat beschreven in de nieuwe “Handreiking 3.0 voor inrichting en beheer van groene infrastructuur voor bestuivende insecten”. Deze uitgebreide brochuren helpt mensen op weg met het opzetten van hun eigen regionale samenwerking voor bijen.

Gaat u echt aan de slag en wilt u anderen meenemen in dit verhaal, download dan de Training “Samen werken aan het Bijenlandschap". Deze presentatie bevat slides waaruit u kunt putten om te vertellen over het hoe en waarom van een bijenlandschap, met veel concrete voorbeelden.

effectief-bijenlandschap.png

Ecoprofielen voor behoud van bijen met verschillende behoeften

In Nederland komen honderden soorten bijen voor, verspreid over verschillende landschapstypen die elk hun eigen gemeenschap van bijensoorten herbergen. Deze soorten hebben elk hun eigen voorkeuren voor hoe het landschap eruit moet zien. Maar toch zijn wel groepen te herkennen van soorten die min of meer dezelfde eisen stellen. Dit was dat aanleiding voor het concept van ecoprofielen: een indeling van bijen in een aantal groepen, met per groep een duidelijke set vuistregels die beschrijven hoeveel leefgebied ze nodig hebben en hoe dit leefgebied eruit moet zien. Dit biedt beheerders en beleidsmakers de mogelijkheid om heel gericht te kijken hoe ze zo effectief mogelijk juist die bijen kunnen bevorderen die het meest kenmerken zijn voor hun werkgebied of die het meest in zwaar weer zitten.

Deze systematiek werd aanvankelijk ontworpen voor het laagveen/zeeklei gebied in Zuid-Holland, maar is nu doorontwikkeld tot een landelijk systeem, waarbij de meeste ecoprofielen in elk landschapstype terugkomen, maar per landschap een net iets andere set bijensoorten bevatten.

Een overzicht van deze ecoprofielen per landschapstype, en van de belangrijkste vuistregels per ecoprofielen, is beschikbaar in twee infographics:

Landelijke ecoprofielen voor bestuivers - overzicht.jpg
Landelijke ecoprofielen voor bestuivers - vuistregels.jpg

Momenteel wordt gewerkt aan een achtergronddocument dat de totstandkoming van deze systematiek beschrijft en per ecoprofiel meer detailinformatie geeft over hoe het ideale leefgebied eruit ziet. Voor het laagveen-, zeeklei- en duinlandschap is zo’n achtergronddocument al wel beschikbaar.

Ecoprofielen.png

Leren van initiatieven voor bestuivers

hessenpoort.jpg

De achteruitgang van bestuivers in Nederland heeft de afgelopen jaren al geleid tot talrijke initiatieven van particulieren, NGO’s, (landbouw)bedrijven en overheden, die zich inzetten om de leefomstandigheden voor bijen te verbeteren. Deze ervaringen zijn waardevol als leerpunten voor nieuw op te starten initiatieven. Daarom is gesproken met betrokkenen bij 12 recente initiatieven: wat hielp mee aan succes, en welke hindernissen kwamen ze tegen. In het rapport ‘Leren van initiatieven voor bestuivers’ zijn op grond van deze gesprekken een aantal hoofdbevindingen geformuleerd, en geven we voor elk daarvan aanbevelingen om succes van initiatieven te vergroten en knelpunten te voorkomen. Een grafische samenvatting van deze bevindingen en aanbevelingen in de vorm van iconen is als los document beschikbaar.

Nieuwenhuizen & De Boer 2019, Leren van initatieven voor bestuivers – succesfactoren, knelpunten en oplossingsrichtingen.

Nulmeting Nationale Bijenstrategie

grote wolbij.png

In januari 2018 is de Nationale Bijenstrategie ondertekend door 48 partners, waaronder het ministerie van LNV. De bijenstrategie heeft als hoofddoel dat bestuivers en bestuiving in 2030 duurzaam bevorderd en behouden zijn. Om te kunnen meten of dit doel behaald is zijn enkele meetbare doelstellingen benoemd ten aanzien van de wilde bijenfauna in Nederland. Als startpunt van het traject heeft het ministerie van LNV aan EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen Environmental Research gevraagd om in 2018 een nulmeting uit te voeren. Twee van de meetbare doelstellingen hebben betrekking op de trends van de in Nederland voorkomende wilde bijensoorten. Deze doelstellingen worden getoetst door middel van een vergelijking van de trends in 2018 met de trends in 2023 en 2030. Het huidige document is het resultaat van deze nulmeting die de trends van de Nederlandse bijen in 2018 vaststelt.

Bijvriendelijkheid van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

roterende banner_plaatje 3_Foto David Kleijn.png

Foto: David Kleijn

Diverse subsidie-instrumenten binnen de onderdelen Vergroening (pijler 1) en Agrarisch Natuurbeheer (ANLb; pijler 2) van het GLB bieden mogelijk kansen om de Nationale Bijenstrategie te ondersteunen. In deze notitie verkennen we per instrument de relevantie voor het bevorderen van bijen, en vatten deze relevantie vervolgens in tabelvorm samen. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke beperkingen die in sommige gevallen deze relevantie in de praktijk verlagen.

Voedsel en nestelgelegenheid op appelteeltbedrijven

bannerfoto2_Foto Wim Dimmers.JPG

Foto: Wim Dimmers

Binnen het praktijknetwerk “Bij-vriendelijke appelteelt met economische meerwaarde”, een initiatief van de Betuwse coöperatieve Fruitmotor en Fruitpact, biedt de Kennisimpuls Bestuivers ondersteuning via o.a. advies over de beste opties voor het aanleggen en beheren van meer voedsel- en nestelgelegenheid voor bijen.

Flyers en factsheets

Kwartet-spel "Ontdek de bestuivers van Nederland"

kwartetspel.jpg

Dit kwartetspel laat mensen op speelse wijze kennismaken met de grote rijkdom aan insecten die allemaal hun steentje bijdragen aan bestuiving van voedselgewassen. Verschillende typen bestuivers komen voorbij, waaronder de honingbij, hommels, diverse andere wilde bijenfamilies, en de zweefvliegen.

Neem bij interesse contact op met Arjen de Groot.

Toegankelijke kennis over bestuiving

screenshot videoanimatie.png

Onderzoek van de laatste jaren heeft een hoop meer kennis opgeleverd over het belang van verschillende typen bestuivers voor de oogstopbrengst van voedselgewassen. Zo blijkt de bijdrage van wilde soorten groter dan verwacht, en is naast het aantal ook de diversiteit van de bestuivers van belang. Een hoop van deze kennis zit nu echter nog vast in wetenschappelijke publicaties, die onvoldoende gelezen worden door de doelgroepen voor wie deze kennis het meest bruikbaar is. Binnen de Kennisimpuls zijn een aantal van deze nieuwe inzichten vertaald naar andere publicatievormen die toegankelijker zijn voor een breed publiek. De volgende producten zijn nu beschikbaar:

Infographic De meerwaarde van insectenbestuiving

Stripverhaal dat in een aantal stappen uitlegt hoe naast bestuiving door de wind ook bestuiving door insecten nodig is voor de teelt van een fruitproduct van hoge kwaliteit (in dit voorbeeld: een aardbei).

Animatievideo Bijendiversiteit draagt bij aan de fruitoogst

Deze korte animatie legt uit hoe het komt dat één bijensoort vaak niet voldoende is voor een goede bestuiving.

Infographic Vergroot de opbrengst van je fruitteelt

In deze interactieve pdf zie je een denkbeeldig fruitperceel (in dit voorbeeld met blauwe bessen) en kun je door te klikken één of meer bloemstroken en/of bijenkasten gaan bijplaatsen. Per combinatie krijg je een indruk van de bijdrage aan zowel de oogstopbrengst als de biodiversiteit.

Infographic Op weg naar een betere bestuiving in 2030

Zoek de verschillen in het landschap tussen de huidige situatie en het streefbeeld in 2030, en krijg een indruk van welke veranderingen op landschapsniveau nodig zijn om onze gewasbestuiving te behouden en bevorderen. Vooral bedoeld voor gebruik als lesmateriaal in workshops of presentaties.

Wilde bijen en zweefvliegen per landschaptype

wilde-bijen-en-zweefvliegen-per-landschapstype-16-9.jpg

In dit rapport wordt het voorkomen van bijen en zweefvliegen in verschillende landschapstypen in beeld gebracht. Doel van deze informatie is om snel inzicht te kunnen krijgen in de relevante soorten bestuivers die zouden kunnen voorkomen in een bepaalde regio, om vervolgens gerichte maatregelen te kunnen nemen die aansluiten bij de eisen die deze soorten aan hun omgeving stellen. Bij de interpretatie van het belang van de landschapstypen voor bestuivende insecten is onderscheid gemaakt tussen bedreigde soorten en soorten die in potentie een belangrijke rol kunnen spelen bij de bestuiving van landbouwgewassen.

Ozinga et al. (2018) Wilde bijen en zweefvliegen per landschaptype. WENR-rapport 2920.

Naar een bijvriendelijk beheer van Zuid-Limburgse hagen

heggen zuid limburg.jpg

In 2018 is gestart met een nieuw praktijknetwerk, waarin zal worden getest met een bijvriendelijker beheer van meidoornhagen in Zuid-Limburg. Deze hagen vormen één van de typen “bestaande landschapselementen”, opgenomen in pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), die veel potentie hebben als voedselbron voor bijen. Binnen het GLB zijn echter alleen voorwaarden gesteld aan het behoud van deze elementen op het boerenland, niet aan het beheer ervan. In de praktijk zorgt het beheer als ‘scheerheggen’ er echter voor dat de meidoorns niet in bloei komen, en dus de potentie voor bijen niet wordt bereikt. Dit rapport geeft op basis van een nulmeting van lokale bijenfauna in 2018 een eerste indruk van de verbeterkansen, en geeft een voorzet voor een alternatief beheer.

De Groot et al. 2018 Naar een bijvriendelijk beheer van Zuid-Limburgse hagen.

Praktijkboek "Planten van hier"

screenshot Plantenvanhier.jpg

Samen met o.a. NL Bloeit, Radboud Universiteit, Cruydt-Hoeck en Het Levend Archief, is vanuit de Kennisimpuls bijgedragen aan de totstandkoming van het boek “Planten van hier”. Dit boek gaat in op de waarde van inheemse plantensoorten voor onze leefomgeving. Zo’n 60 inheemse plantensoorten en hun bestuivers passeren de revue, en in aparte hoofdstukken wordt ingegaan op o.a. de waarde van inheemse planten voor het behoud van onze bestuivers, en de aanleg en het beheer van bloemenweides. Het boek is bedoeld voor mensen die de kwaliteit van hun leefomgeving willen aanpakken, maar ook als kennis- en inspiratiebron voor groepen en organisaties op het gebied van natuur, landschap en stedelijke omgeving.

Ketelaar et al. (2018) Planten van hier – Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora. KNNV Uitgeverij.

Werkboek Bijen in de Boomgaard

werkboek.png

In praktijknetwerk “Bestuivers in de Betuwse Appelteelt” is, en wordt, ervaring opgedaan met manieren om efficiënt te werken aan meer voedsel en nestelplek voor bestuivers in de boomgaard. Samen met onze samenwerkingspartner in dit netwerk, De Fruitmotor, en diverse fruittelers, zijn de tot dusver opgedane ervaringen gebundeld tot een werkboek voor fruittelers. “Bijen in de boomgaard – werkboek voor meer biodiversiteit en een goed bestoven gewas” staat vol met praktische tips en aanwijzingen voor het bij-vriendelijke beheer van boomgaarden.