Adviezen

Klik hieronder op de Adviezen per jaar om de lijsten uit te klappen. Wilt u ook een advies over welke maatregelen u kunt nemen voor bijen op uw terrein? Vul dan het intakeformulier in.

Adviezen 2019

Natuurinclusieve maatregelen voor wilde bestuivers in de bouw

2019-6 Bijenstenen_Via Jeroen Schepers.jpg

Binnen het Natuurinclusief Borgen (NiB) consortium is de helpdesk benaderd met de vraag op welke verschillende manieren bij de bouw van een school voedsel en nestelplek voor wilde bijen kan worden gecreëerd, hoe effectief deze maatregelen zijn, en waar die effectiviteit van af hangt.


Heeft een bijenhotel onderhoud nodig?

2019-05 Bijenhotel_Foto Dick Belgers.jpg

De dos en don’ts van een bijenhotel. De laatste jaren worden veel bijenhotels aangeschaft en geplaatst, maar heeft een bijenhotel onderhoud nodig en zo ja, waar moet men dan op letten?


Wilde bijen op kano peddels

2019-8 Kano vereniging Leiderdorp_Foto Fabrice Ottburg.JPG

LKV Rijnland aan de Munnikenplas in Leiderdorp wil weten hoe hun watersport terrein zo optimaal mogelijk is in te richten en te beheren om bij te dragen aan een vlinder- en bijvriendelijk landschap.


Kansen voor wilde bijen in vogelparadijs Avifauna

2019-7 AVIFAUNA_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn wil met een diversiteit aan perken met inheemse beplanting en cultivars weten hoe zij een bijdragen kunnen leveren aan wilde bijen binnen het park.


BEEWILD op het Lübeckplein en omgeving in Zwolle

2019-2 Lubeckplein Zwolle_Foto Fabrice Ottburg.JPG

BEEWILD is een initiatief van de drie studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Met het project BEEWILD zetten zij zich in voor wilde bijen in de stad Zwolle. In hun ideologie streven zij naar een betere wereld en willen daarin een wezenlijke bijdrage leveren aan het redden van wilde bijen. Waar kun je dan beter beginnen dan op het Lübeckplein in het centrum van Zwolle!


Inrichting en beheer voor wilde bijen van Struytse Zeedijk en Vestingwallen Westzijde in gemeente Hellevoetsluis

2019-1 Vuurtoren Hellevoetsluis_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Binnen de gemeente Hellevoetsluis zijn de Struytse Zeedijk en Vestingwallen Westzijde in ecologisch beheer genomen. Hoe kan men hier rekening houden met wilde bijen in het bijzonder.

Adviezen 2018

RK Kerk Bennekom opent de deuren voor wilde bijen

2018-08 RK Kerk Bennekom_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Bloemrijk Bennekom is een bewonersinitiatief van Bennekommers. Zij hebben zich als doel gesteld om het leefklimaat van wilde bijen in Bennekom te vergroten. De eerste stap hiervoor wordt gezet in de kerktuin van de RK kerk Maria Virgo Regina in Bennekom. In het advies wordt aangegeven op welke manier de tuin kan worden verbeterd voor wilde bijen.


Bevorderen van nestgelegenheid voor wilde bijen op landgoed De Lage Lier

2018-7 Kaart Landgoed De Lage Lier.jpg

Stichting Landgoed De Lage Lier richt zich in het beheer nog vooral op het in stand houden en ontwikkelen van verschillende vegetatietypen. In aanvulling hierop wil Landgoed De Lage Lier in het beheer meer aandacht geven aan het bevorderen van insecten, in het bijzonder wilde bestuivers.


Ontwikkeling van kruidenrijke akkers voor wilde bijen

2018-6_Kruidenrijke akker_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Natuurrijk Limburg heeft samen met Hoeve Galouppe in Gulpen 6 hectare akker ingezaaid met een eenvoudig kruidenmengsel. In het najaar van 2018 wil Natuurrijk Limburg samen met Hoeve Galouppe de kruidenrijke akker optimaliseren voor wilde bijen. Op welke aspecten dient men dan te letten?


De Alkmaarder Hout: het oudste stadsbos van Nederland als habitat voor wilde bijen

2018-5 De Alkmaarder Hout_Bord_Foto Fabrice Ottburg-2.jpg

Het oudste stadsbos van Nederland, De Alkmaarder Hout in de gemeente Alkmaar bestaat al meer dan 400 jaar (1607). Aangeplant ten behoeve van de volksgezondheid en het algemene welbehagen en ontspanning van de lokale bevolking. Maar wat kan dit bos betekenen voor wilde bijen?


Bijeenkomst Nationale Bijenstrategie voor de Unie van Waterschappen

2018-06-29 Dag UvW_Waterschap Rivierenland_Foto Fabrice Ottburg_kf.jpg

Op vrijdag 29 juni 2018 was Kennisimpuls Bestuivers te gast bij Waterschap Rivierenland te Tiel, waar zij voor de Unie van Waterschappen een informatiebijeenkomst verzorgden m.b.t. de Nationale Bijenstrategie. Rien Klippel van de Unie van Waterschappen leidde de dag in en een toelichting op de Nationale Bijenstrategie werd verzorgd door Wieke Tas van ministerie LNV. Op het eind gaf Flower Power dijkgraaf Peter Glas van waterschap De Dommel een inspirerend betoog. De tussenliggende presentaties werden verzorgd vanuit EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen Environmental Research en zijn gegeven door Theo Zeegers, Fabrice Ottburg, Joop Spijker en Sabine van Rooij.


Zonnepark Uden wil zich inzetten voor wilde bijen. Wat kunnen zij doen?

2018-04-12 Zonnepark Uden_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Er worden meer en meer zonneparken gerealiseerd op land om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een van deze initiatiefnemers, TP Solar-Konzept BV, realiseert een Zonnepark in de gemeente Uden en vraagt zich af of dit kan samengaan met bij-vriendelijke habitats?


Van voormalige coniferenkwekerij naar een particuliere wilde bijen tuin in Oene.

2018-2 Kloosteralee 3 Oene (29).JPG

Hoe kan een voormalige coniferenkwekerij worden omgevormd naar een stuk regionale natuur waar ook wilde bijen van profiteren? Een initiatief van een particulier in Oene in samenwerking met Studio 308 en Waterschap Vallei en Veluwe.


Zijn er kansen voor wilde bijen op het 80 km lange tracé van Leidingenstraat Nederland?

Roosendaalse Vliet_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Van de haven Rotterdam naar de haven in Antwerpen loopt de zogeheten 80 km lange en 100 m brede Leidingenstraat Nederland. LSNed wil graag weten hoe zij en haar pachters een bijdrage kunnen leveren aan wilde bijen en om te beginnen op de Brabantse Wal.

Adviezen 2017

Bij-vriendelijke geluidsschermen langs de A15 van Rijkswaterstaat

Geluidsscherm A15_Foto Fabrice Ottburg_kf.JPG

Nederland kent 100-den kilometers geluidschermen langs onze snelwegen. Rijkswater staat GPO (Grote Projecten en Onderhoud) heeft de Helpdesk om advies gevraagd hoe geluidschermen langs de A15 in het land van Flipje tussen Tiel en knooppunt Deil kunnen worden vergroend en Bij-vriendelijk worden gemaakt.


Hoe kan inrichting en beheer van Proeftuin Randwijk worden verbeterd voor wilde bijen?

2017-8 Proeftuin Randwijk_Foto Fabrice Ottburg.JPG

Naast praktijkgerichte innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt wil Proeftuin Randwijk zich ook graag inzetten voor de inheemse wilde bijen.

Wat kunnen zij hiervoor doen?


Hoogstam fruitbrigade West-Betuwe voor wilde bijen

Hoogstam fruitbrigade West-Betuwe (14) - Copy.JPG

Particuliere eigenaren van hoogstamboomgaarden in de West-Betuwe willen graag advies over hoe de inrichting en beheer kan worden aangepast om
optimale voedsel en nestelgelegenheid voor wilde bijen en insecten te bieden?


N-wegen Brabantse Wal

2017-6 N-wegen Brabantse Wal.JPG

In de provincie Noord-Brabant is de politieke wil aanwezig om meer zichtbaar en duurzaam bijenlandschap langs de N-wegen in Noord-Brabant te realiseren. Kan dit worden gerealiseerd middels het beheer van de N-wegen en hoe ziet duurzaam bijvriendelijk beheer langs N-wegen eruit? Dit advies gaat hierop in en geeft handvaten voor bijvriendelijk bermbeheer.


Rijkswaterstaat bermen A15 voor wilde bijen

2017-5 Bermen A 15.JPG

Nederland kent duizenden kilometers berm waar potentiele kansen liggen voor bestuivers. Rijkswater staat GPO (Grote Projecten en Onderhoud) heeft de Helpdesk om advies gevraagd hoe de bermen langs de A15 tussen Tiel en knooppunt Deil Bij-vriendelijk kan worden gemaakt. Een toepasselijke locatie, omdat dit deel van de A15 door een intensief fruitteelt gebied in de Betuwe loopt.


Mogelijkheden voor wilde bijen op Ruigoord zuidwest

2017-4 kennisimpuls bestuivers.JPG

Op voormalige eiland Ruigoord is Stichting Het Eiland in samenspraak met het westelijk havengebied Amsterdam bezig met een herinrichtingsplan ‘Landschap Ruigoord e.o.’. De stichting wil graag weten wat zij kunnen doen in bestaande groengebieden van Ruigoord en op de eendenkooi van Ruigoord voor wilde bestuivers.


Wegbermen en bestuivers, waarde en bedreigingen

2017-3 kennisimpuls bestuivers.jpg

Op veel plaatsen in Nederland worden wegbermen door Rijkswaterstaat bijvriendelijk gemaakt, waarbij wordt aangenomen dat wilde bijen en andere bestuivers hier baat bij hebben. Rijkswaterstaat vraagt zich af of bermvegetatie wel gezond genoeg is voor bestuivers en of het verkeer een bedreiging vormt. Dit advies geeft hiervoor een beslisboom.


Insecten en botanisch bermbeheer

2017-2 kennisimpuls bestuivers.JPG

Om de bloemrijkheid van bermen te behouden is verschraling gunstig en voor veel insecten noodzakelijk. De handelingen die voor maaien en afvoeren nodig zijn schadelijk voor insecten en kan op verschillende manieren worden uitgevoerd met verschillende type machines. De gemeente Bernheze vraagt zich af of bij het maaibeheer het gebruik van een ecokop verantwoord is.


Zoom-mantel-kernvegetaties in landschapselementen St. Anthonis

2017-1 kennisimpuls bestuivers.jpg

In de gemeente Sint Anthonis worden lijnvormige landschapselementen, zoals houtwallen, omgevormd ten behoeve van meer variatie en structuur. Wat dragen deze landschapselementen bij aan het bijennetwerk van de bermen en hoe heeft de omvorming uitgepakt voor bestuivende insecten.


Adviezen binnen Groene Cirkel Bijenlandschap

Kijkt u voor meer adviezen ook eens op de Helpdesk-pagina van project Groene Cirkel Bijenlandschap. Deze helpdesk is vergelijkbaar van opzet, maar specifiek toegankelijk voor initiatiefnemers in de provincie Zuid-Holland.